Vårens ansökningstid är avslutad

Samtliga sökande har meddelats stiftelsens beslut
per post inom maj månad.  De beviljade understöden har utbetalats den 14 juni 2018

***

Ansökningstid 1.9 - 30.9:

Pro Juventute Nostra lediganslår följande stipendier och understöd att sökas i september:

För projekt och anskaffningar som syftar till att
höja utbildningsnivån och trivseln i svenska daghem i huvudstadsregionen

Stipendier att sökas av nyländska lärarauskultanter och -studeranden