STIFTELSEN PRO JUVENTUTE NOSTRA LEDIGANSLÅR UNDERSTÖD

  

FÖR SVENSKA DAGHEM I NYLAND

samt

TILL NYLÄNDSKA LÄRARSTUDERANDENHösten 2015 lediganslår Stiftelsen Pro Juventute Nostra 

- understöd att sökas för projekt och anskaffningar som syftar till att höja utbildningsnivån och trivseln i svenska daghem i Nyland
- stipendier att sökas av nyländska lärarauskultanter och - studeranden

Ansökan kan göras elektroniskt under perioden 1.9 – 30.9.2015 på vår hemsida www.projuventute.com. Endast en ansökan per instans tas emot.

Ansökningar som gäller skolor och fortbildning av lärare kan göras i februari.