Höstens ansökningstid är avslutad!

Vi meddelar alla som beviljas understöd eller får avslag
på sin ansökan per brev under november.

******

UNDERSTÖD FÖR SVENSKA DAGHEM
I HELSINGFORSREGIONEN
samt till
NYLÄNDSKA LÄRARSTUDERANDE

Hösten 2019 lediganslår
Stiftelsen Pro Juventute Nostra 

- understöd att sökas för projekt och anskaffningar som syftar till att höja utbildningsnivån och trivseln i svenska daghem i Helsingforsregionen
- stipendier att sökas av nyländska lärarauskultanter och nyländska lärarstuderande

Ansökan kan göras elektroniskt under perioden 1.9 – 30.9.2019 på vår hemsida www.projuventute.com. Endast en ansökan per instans tas emot.

Ansökningar som gäller skolor och fortbildning av lärare görs i mars 2020.