Privata svenska flickskolans byggnadsbolag inköpte en tomt i Tölö vid Apollogatan 12 - Minervagatan 3 och hösten 1927 utlystes en arkitekttävling, som vanns av arkitekt Eva Kuhlefelt-Ekelund. Våren 1928 kunde bygget komma igång. Aktiebolaget Apollogatan 12 grundades år 1929 då det Laguska skolhuset stod färdigt. Redan den första september kunde eleverna flytta in och skolarbetet kunde börja.

Aktiebolaget Apollogatan 12 ombildades 1948 till en stiftelse kallad Stiftelsen Pro Juventute Nostra, vars huvuduppgift var att hjälpa Laguska skolan ekonomiskt, men också att verka som en allmän stiftelse för svenskt skolväsende. Ett klokt drag, särskilt då skolorna i Helsingfors skulle inlemmas i grundskolsystemet 1977. Stiftelsen ägde fastigheterna Apollogatan 12 och Minervagatan 3. När skolan överläts till staden, måste staden inlösa båda fastigheterna. De pengarna användes sedan till stipendier och understöd som ges i Stiftelsens namn, utökade med pengar från Föreningen Privata svenska Flickskolan.

Den första utdelningen av stipendier och understöd gjordes våren 1978. Under de närmast följande åren utarbetades också riktlinjerna och principerna för verksamheten. De justeras varje år för att tillgodose de aktuella behoven. Den första utdelningen var anspråkslös: slutsumman var 280 000 mk. Under verksamhetsperioden 2018 utdelas ca 300 000 € i understöd och stipendier.